De Ouderraad

Alle ouders van schoolgaande kinderen zijn lid van de oudervereni­ging.
Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad, wordt gekozen uit de ouders en is onder andere betrokken bij de intocht van Sint Nicolaas, de rondgang met de Klomp, een aantal carnavalsactivi­teiten, Koningsdag, samen met enkele ouders en het team en het schoolreisje. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor diverse activiteiten waarbij hulp nodig is.

Deze en andere activiteiten worden voorbereid tijdens de werkvergaderingen van de ouderraad. Aan die vergaderingen nemen als regel ook vertegenwoordi­gers van het team en van de medezeggenschapsraad deel.

Via de oudervereniging kunt u direct invloed uitoefenen op 'schoolse' zaken waar u en uw kinderen dagelijks mee te maken hebben.