Klachtenregeling Stichting Lijn 83

In het primair onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een klachtenregeling op te stellen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school/instelling zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Indien dat echter gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze klachtenregeling een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) of de externe klachtencommissie. Klik dan op: http://www.lijn83po.nl/Klachtenregeling