Aanmelden Sterrenschool EigenWijs

Wilt u uw kind aanmelden op Sterrenschool EigenWijs? U bent altijd welkom voor een kennismaking en rondleiding. Neem dan contact op met de interim directie, Roel de Graaf (MT) of  Dirkje Kersten (intern begeleider)

Meer informatie over het Toelatingsbeleid vindt u op de website van Lijn83po: http://www.lijn83po.nl/Toelatingsbeleid 
 

Zo gaan wij om met nieuwe aanmeldingen

In principe zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar welkom op Sterrenschool EigenWijs. Ook kinderen met speciale leerbehoeften en/of een beperking. We bekijken gezamenlijk wat EigenWijs kan bieden voor de betreffende leerling. Uitgangspunt bij deze wijze waarop wij passend onderwijs nastreven, is de vraag of de leerling zich hier zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Kinderen kunnen in unit 1 instromen wanneer ze vier jaar zijn geworden. Echter kan het ook voorkomen dat kinderen later in hun basisschoolperiode naar EigenWijs komen. Op Sterrenschool EigenWijs hebben we regelmatig te maken met deze zogenaamde zij-instroom van leerlingen. De overstap van een andere basisschool naar Sterrenschool Eigenwijs kan, naast een praktische reden als verhuizing, ook te maken hebben met één of meerdere onderwijsbehoeften waar op de vorige school niet aan werd of kon worden voldaan. Het is dan extra van belang om na te gaan of EigenWijs als (reguliere) school tegemoet kan komen aan de (speciale) zorg/ondersteuning die aan deze kinderen geboden dient te worden. Bij de aanmelding van nieuwe kinderen worden daarom de volgende punten in acht genomen:

· Blijft het welbevinden van de leerling, de groep en de leerkracht met elkaar in evenwicht?

· Kan er tegemoet gekomen worden aan de zorg- en onderwijsbehoeften van de leerling?

· Wat is de huidige 'zorgzwaarte' van de unit waar de leerling in terecht zou komen?

Omdat Sterrenschool EigenWijs relatief veel kinderen met een speciale leerbehoefte onderwijs verzorgt, maken wij gebruik van een instrument dat de zorgzwaarte in kaart brengt. De zorgzwaarte van een groep wordt bepaald aan de hand van een diversiteits quotiënt (DQ). De DQ laat zien hoeveel diversiteit er in een unit zit en wat er aan extra ondersteuning nodig zou zijn. Is de DQ in een groep al hoger dan 1,20 dan vindt er bij een nieuwe aanmelding op Sterrenschool EigenWijs in ieder geval een gesprek plaats waarbinnen mogelijkheden en belemmeringen verkend worden. Zijn het zuiver leerproblemen waar de leerling tegenaan loopt op een andere school of die verwacht worden op basis van eerder onderzoek, dan kunnen we daar in veel gevallen passend op inspelen door de wijze waarop het onderwijs op EigenWijs wordt gearrangeerd. Bij andere bijkomende problematieken, zoals agressief gedrag of AD(H)D, wordt het echter uitdagender om tegemoet te komen aan de zorg- en onderwijsbehoeften van de leerling. Dan kan het zijn dat een leerling niet geplaatst kan worden op EigenWijs en dat bijvoorbeeld een vorm van speciaal onderwijs meer passend zou zijn. In de zoektocht naar de best passende onderwijsplek kunnen we altijd blijven meedenken en waar wenselijk advies geven. We gaan hierover altijd het gesprek aan met ouders en andere betrokkenen en kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar eventuele belemmeringen.