De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Via de Medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als onderwijzend personeel de bevoegdheid alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en haar standpunten bekend te maken. De MR probeert de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen. De MR is gesprekspartner van de directie over allerlei beleidsaspecten die op Sterrenschool EigenWijs ontwikkeld worden.