Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Via de Medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als onderwijzend personeel de bevoegdheid alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en haar standpunten bekend te maken. De MR is gesprekspartner van de directie over allerlei beleidsaspecten die op Sterrenschool EigenWijs ontwikkeld worden. Er wordt ongeveer vijf keer per schooljaar vergaderd (in de avond, afwisselend digitaal of fysiek).